Robert Mapplethorpe

Patti Smith
Patti Smith
Lisa Lyon – 1982